Gastouder

De Kleine Kabouter

Klachtenregeling

Alle zorgaanbieders in Nederland dienen cliënten de kans te geven een klacht in te dienen en cliënten

hebben recht op een inhoudelijke en eerlijke behandeling van de klacht. Dit is wettelijk geregeld in de Wet

Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

4Kids regelt de klachtenafhandeling via een onafhankelijke stichting, namelijk Stichting

Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). De SKK beschouwt klachten van klanten als een vorm van

advies over de kwaliteit van de dienstverlening. Dat betekent dat de SKK niet alleen de klacht wil

afhandelen en het directe probleem verhelpen, maar ook wil bekijken hoe dergelijke klachten in de

toekomst voorkomen kunnen worden.

 

Procedure

 * Wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft, kunt u deze in eerste instantie uiten bij de

   medewerkers van 4Kids. De medewerkers proberen deze klacht dan naar behoren op te lossen.

* Wanneer de klacht niet naar behoren opgelost is door een van de medewerkers van 4Kids, kunt u

   zich richten tot de directie van 4Kids.

 * Wilt u uw klacht neerleggen bij een onafhankelijke commissie of is er door 4Kids geen passende

     oplossing geboden, dan heeft u het recht zich te wenden tot de Stichting Klachtencommissie

      Kinderopvang. 

 

Bij de SKK kan een klacht ingediend worden als u of uw kind nadeel ondervindt van de werkwijze van

 4Kids, of door gedragingen van de medewerkers. Indien de klacht door SKK ongegrond wordt verklaard,

 of u trekt de klacht tijdens de behandeling in, is 4Kids gerechtigd de kosten die de klachtencommissie in

 rekening brengt voor de behandeling van de klacht op u te verhalen.

 U vindt de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang op www.klachtkinderopvang.nl.